TORF , G�BRE , SAKSI , BAMBU �UBUK , HYDROTON , / AGROMART

anasayfa  |  hakk�m�zda   | misyonumuz | ileti�im    

Agromart & Gartengold / Torf

    �R�NLER�M�Z
 

    Bitki Yeti�tirme ortamlar�

  Elek Kal�nl�klar�
  Torf ve Substrat
  Cocopeat �r�nleri
  Hidro K�lt�r (Hidroponik)
  Hobi �r�nleri
  Ta�y�n� Rockwool

    G�breler

  Profisol

    Ellegaard
  �i�en Tabletler
  Ellepot
  Makinalar
 

Asma Yeti�tiricili�i

 

Zeytin Yeti�tiricili�i

 

A�a� ve �al� Yeti�tiricili�i

 

Mevsimlik Bitki Yeti�tiricili�i

    Di�erleri

  Bambu �ubuklar
  Perlit - Vermikulit 

�irketimiz, d�nyada h�zl� geli�en ve �lkemizin de gelece�i olan tar�m ve �i�ek�ilik i�in kullan�lan bitki yeti�tirme ortamlar�, g�bre, makine ve ekipman ithalat� ve sat���n� yapmaktad�r. Amac�m�z �reticilerle el ele verip birlikte ilerleyebilmektir. Bu hedef i�in sekt�r�nde lider , kaliteye �nem veren ve yenilik�i yabanc� �irketlerin T�rkiye distrib�t�rl���n� alm��t�r. Dinamik yap�s� ile tar�m ve �i�ek�ilikteki yeni uygulamalar� s�ratle takip edebilmektedir. �reticilerin zamandan, i��ilikten, malzemeden ve verimden kazan� elde edebilmesini kendisine ilke edinmi� g�ler y�zl� personeliyle sekt�re yeni bir soluk getirmi�tir. Ayr�ca hobi �r�nleri haz�rlay�p nihai t�keticiyede hizmet vermektedir.

Web Tasar�mWeb Tasar�m